SPOLEČNOST PŘÁTEL AFRIKY

Vážení přátelé Afriky

valnou hromadu plánujeme na polovinu února a při té příležitosti Vás vyzýváme, abyste se s námi zamysleli nad další činností. Byli bychom rádi, abyste nám na valné hromadě, ale i během celého roku sdělili, jak se na činnost celé organizace díváte, jak hodnotíte její úroveň, včetně práce předsednictva.

Chtěli bychom znát i Váš názor na úroveň bulletinu, který vydáváme společně s Česko-arabskou společností, protože je to tak redakčně i finančně výhodné a přijatelnější. Zájmy jednotlivých členů jsou odlišné, a tak se snažíme zařazovat takové články, aby obsah byl pestrý. Postrádáme ale větší iniciativu členů, kteří by do bulletinu přispívali.

My sami považujeme některé uskutečněné akce za velmi úspěšné, některé za méně zdařilé. Závisí to také na účasti a zájmu návštěvníků. Protože jsme nezisková nevládní organizace, musíme vycházet z daných podmínek; pracujeme bez nároku na odměnu, mnozí z nás velmi obětavě a z velkého nadšení pro věc, což však někdy v současných náročných podmínkách nestačí.

Mrzí nás, že někteří členové Společnosti, ač dostávají zdarma bulletin, pozvánky na besedy a jiné informace, neplní svoji povinnost a neplatí členské příspěvky, které jsou na současnou dobu opravdu nepatrné, zejména kdy všechny akce děláme pro Vás i veřejnost zdarma.

Na valné hromadě budete také volit nové předsednictvo na další dvouleté volební období. Někteří z nás už pro vysoký věk či nemoc musí svoji práci omezit, či ji dokonce ukončit, a tak bychom rádi přivítali posilu, zejména mladší i mladé přátele Afriky, ale i další příznivce tohoto kontinentu, kteří přišli, zejména se subsaharskou Afrikou do kontaktu a mohou odborně pomoci.

Byli bychom rádi, kdybyste projevili zájem o účast v práci předsednictva či v některém ze Sdružení, uvítali bychom jakoukoliv Vaši pomoc, která by směřovala k posilnění a zkvalitnění činnosti Společnosti, a to i z řad Vašich známých, kteří mezi námi ještě nejsou a Afriku mají rádi.

A proto Vás v závěru znovu vybízíme a žádáme - pište, volejte, přijďte se vyjádřit na plánované výroční shromáždění, na které Vás v únoru zveme a nezapomeňte také na uhrazení členských příspěvků. Členové naší společnosti platí ročně členský příspěvek (pracující 100,- Kč, studenti a důchodci 50,- Kč). Tento příspěvek můžete zaplatit formou poštovní poukázky typu A, nebo převodem z účtu - bankovní spojení: 280 979 339/0800.

Vaše předsednictvo

Stanovy Společnosti přátel Afriky

SPOLEČNOST PŘÁTEL AFRIKY

STANOVY

Sídlo společnosti: SPA, Na Špejcharu 3, 170 00 Praha 7

STATUT

Článek I
Název, sídlo, obvod působnosti, postavení Společnosti

 1. Organizace se nazývá "Společnost přátel Afriky" (dále jen Společnost).
 2. Sídlem Společnosti je hlavní město České republiky Praha.
 3. Společnost působí na celém území České republiky.
 4. Jako občanské sdružení a nevládní organizace Společnost rozvíjí svou činnost k naplňování vytyčených cílů samostatně a nezávisle, přihlížejíc k oprávněným zahraničně politickým zájmům českého státu. Spolupracuje s dalšími Společnostmi, zejména se Společností česko-arabskou, Kontinenty, Opus Arabicum apod. V zahraničí udržuje a navazuje kontakty zejména s partnerskými organizacemi v afrických zemích. Může rozvíjet spolupráci i s jinými mezinárodními organizacemi, institucemi i osobnostmi.

Článek II
Cíle a činnost Společnosti

 1. Cílem Společnosti je pěstovat a podporovat česko-africké vztahy ve všech oblastech společenského života, zejména:
  1. pracovat pro posílení vzájemného porozumění a přátelských vztahů mezi Českou republikou a jednotlivými zeměmi Afriky v duchu jejich nejlepších tradic, cílů a zásad Charty Organizace spojených národů, dvoustranných i mnohostranných dohod podepsaných Českou republikou a zeměmi Afriky. Zvláštní pozornost věnovat úsilí o odstranění všech forem rasismu;
  2. získávat a rozšiřovat mezi občany České republiky a zemí Afriky vzájemné informace o významných kulturních a společenských událostech a přispívat ke zvýšení znalostí o afrických zemích, jejich dějinách, kultuře, ekonomii, ekologii, jakož i o dalších oblastech společenského života;
  3. podporovat vzájemně prospěšnou spolupráci mezi naší zemí a zeměmi Afriky v oblastech zdravotnictví, pro linii školské, kulturní, vědecké, sportovní, obchodní a hospodářské, jakož i podporovat možnost vzájemného poznávání našich zemí prostřednictvím turistického ruchu i kontaktů mezi občany.
 2. K dosažení svých cílů rozvíjí Společnost zejména tuto činnost:
  1. spolupráce s partnerskými Společnostmi a dalšími organizacemi v jednotlivých afrických zemích, přijímá a vysílá delegace, zasílá informační materiál, výstavy, výstavky z různých oblastí společenského života, literaturu, filmy, videokazety, apod.;
  2. pořádá přednášky, kurzy, semináře, sympozia, výstavy, koncerty, kulturní a společenské akce, apod.;
  3. podílí se na vydávání publikací, informačních letáků, věstníků pro členy i občany, zabývajících se vzájemnými vztahy a různými oblastmi života zemí Afriky a České republiky;
  4. spolupůsobí při navazování a udržování partnerských vztahů mezi obcemi, městy a oblastmi v České republice a v zemích Afriky;
  5. spolupracuje s africkými studenty studujícími v České republice a v součinnosti s příslušnými ministerstvy a institucemi přispívá k vytváření podmínek pro jejich studium a život v naší zemi;
  6. napomáhá příslušným ministerstvům a organizacím udržovat kontakty s bývalými absolventy českých (popř. československých) vysokých škol a spolupracuje s kluby absolventů v zemích Afriky;
  7. předkládá iniciativní návrhy, popřípadě i petice vládním i nevládním orgánům k prohloubení prospěšné spolupráce mezi Českou republikou a zeměmi Afriky nebo k vyřešení vážných problémů;
  8. spolupracuje s dalšími organizacemi a institucemi podobných cílů a záměrů v České a Slovenské republice.

Článek III
Členství ve Společnosti

 1. Členství ve Společnosti je individuální, kolektivní, externí nebo čestné.
 2. Členy Společnosti mohou být fyzické i právnické osoby uznávající cíle a Statut Společnosti bez ohledu na státní příslušnost. Individuálním členem Společnosti se může stát každý občan starší 14 let, který se písemně přihlásí. Kolektivním členem se může stát umělecký nebo pracovní kolektiv, družstvo, závod, podnik, škola, fakulta, katedra, vědecké pracoviště apod. Mohou se jím stát i kolektivy dlouhodobě působící v některé africké zemi. Společnost je pravidelně informuje o cílech, úkolech a činnosti a zprostředkovává jejich spolupráci s partnerskou organizací v příslušné zemi. Písemnou přihlášku kolektivního člena podpisují osoby mající právo právnickou osobu zastupovat. Čestnými členy Společnosti se mohou stát významné osobnosti nebo kolektivy, které se svou činností zasloužily a podílejí se na rozvoji vzájemných vztahů mezi Českou republikou a africkými zeměmi. Čestné členy schvaluje na návrh předsednictva valná hromada.
 3. Individuální a kolektivní členství vzniká přijetím za člena pobočkou nebo přímo předsednictvem Společnosti.
 4. Členství zaniká písemným oznámením člena, že ze Společnosti vystupuje, úmrtím individuálního člena, popřípadě zánikem právnické osoby u kolektivního člena. Členství může být zrušeno valnou hromadou Společnosti, a to po vyjádření příslušné pobočky nebo předsednictva Společnosti. Důvodem zrušení členství může být neplnění členských povinností, nečestné jednání v rozporu s cíli Společnosti. Proti rozhodnutí o zrušení členství je možno se odvolat k valné hromadě.
 5. Právo člena Společnosti je:
  1. podílet se na činnosti Společnosti;
  2. volit a být volen do kteréhokoliv orgánu Společnosti;
  3. být informován o činnosti Společnosti, všech jejích orgánů, jakož i o hospodaření Společnosti.
 6. Povinností člena Společnosti je:
  1. přispívat k naplňování cílů Společnosti;
  2. plnit úkoly, jimiž byl pověřen;
  3. platit členské příspěvky podle rozhodnutí valné hromady;
  4. informovat orgány Společnosti o své činnosti uskutečňované v souvislosti s členstvím ve Společnosti.

Článek IV
Orgány a organizační útvary Společnosti

 1. Orgány Společnosti jsou:
  1. valná hromada;
  2. předsednictvo Společnosti;
  3. revizní komise.
 2. Organizační útvary Společnosti jsou:
  1. sdružení přátel pro jednotlivé africké země či skupiny zemí;
  2. zájmové komise, sekce, kluby, apod.;
  3. místní, popřípadě oblastní pobočky Společnosti v České republice (viz. čl. III/2)

Článek V
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti, je složená ze všech jejích členů. Schází se dle potřeby, nejméně však jednou za rok.
 2. Valná hromada:
  1. rozhoduje o náplni, hlavních úkolech a o všech zásadních otázkách Společnosti;
  2. přijímá a mění Statut Společnosti;
  3. volí předsednictvo Společnosti, jmenovitě jejího předsedu, místopředsedy a revizní komisi;
  4. schvaluje zprávu o činnosti Společnosti, jejích orgánů a organizačních útvarů;
  5. schvaluje roční závěrku hospodaření a revizní zprávu;
  6. bere na vědomí rozhodnutí nižších orgánů o zrušení členství, popřípadě rozhoduje v otázkách odvolání proti zrušení členství nižšími orgány;
  7. rozhoduje o zániku Společnosti.
 3. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně 1/3 členů Společnosti. Pokud se ve stanovený den a hodinu nedostaví nejméně 1/3 členů, valná hromada se odročí o 1/2 hodiny a poté je schopna se usnášet za účasti jakéhokoliv počtu členů, nikoliv však o zániku Společnosti. Při hlasování rozhoduje prostá většina přítomných s právem volby.

Článek VI
Předsednictvo

 1. Předsednictvo je výkonným orgánem valné hromady, řídí se jejími pokyny a v době mezi zasedáními valné hromady řídí veškerou činnost Společnosti.
 2. Předsednictvo je voleno na dva roky. Sestává se z předsedy, místopředsedy, jednatele, hospodáře a dalších členů, např. zástupců sdružení přátel.
 3. Předsednictvo se schází dle potřeby. Nejméně však 4x ročně.
 4. Usnesení předsednictva je platné, vysloví-li se pro něj prostá většina přítomných členů.

Článek VII
Organizační útvary Společnosti a jejich orgány

 1. Sdružení přátel jsou vytvářena s orientací na jednotlivé africké země či skupiny zemí. Jsou složena ze zájemců z řad členů Společnosti, kteří mají k dané zemi bezprostřední vztah. Sdružení přátel se zabývají specifickými otázkami činnosti Společnosti v relaci k dané zemi. Jejich členové voli ze svého středu předsedu a další funkcionáře. Při vytváření sdružení přátel pro arabsky mluvící země severní Afriky a jejich činnosti je potřebná součinnost se Společností česko-arabskou.
 2. Pobočky Společnosti mohou být vytvořeny v místech, popřípadě v územních obvodech z členů žijících v daném místě, popřípadě v daném územním obvodu. Volí ze svého středu předsedu a ostatní funkcionáře. Rozvíjí činnost v duchu zásad Statutu Společnosti.
 3. Zájmové komise, sekce, kluby apod. mohou být vytvářeny z členů Společnosti a dalších zájemců k naplňování tématicky zaměřených, popřípadě zájmově orientovaných činností, jako např. komise pro práci s africkými studenty v České republice, sekce ekonomická, ekologická, historická, klub přátel afrického umění, folklóru, apod. Volí úzké vedení s odpovědným zástupcem.

Článek VIII
Revizní komise

 1. Revizní komise je nejméně tříčlenná v čele s předsedou. Funkce členů revizní komise je neslučitelná s členstvím v předsednictvu Společnosti, ani s vedoucími funkcemi ve sdružení přátel.
 2. Členové revizní komise mají právo účasti na jednání všech orgánů i organizačních útvarů Společnosti.
 3. Revizní komise kontroluje hospodaření všech orgánů a útvaru Společnosti. O výsledku své činnosti podává jednou ročně zprávu valné hromadě a tomu orgánu, jehož se to týká.

Článek IX
Finanční hospodaření Společnosti

 1. K zabezpečení činnosti Společnosti slouží finanční prostředky získané:
  1. z příspěvků členů;
  2. dotacemi;
  3. dary.
 2. Předsednictvo může vyčlenit finanční prostředky pro úhradu činnosti organizačních útvarů Společnosti.
 3. Opatření finanční povahy jsou oprávněni činit předseda, 1. místopředseda a hospodář, popřípadě další předsednictvem pověření členové, v případě finančních částek přidělených na činnost organizačním útvarům nebo jimi získaných jejich vedoucí funkcionáři.

Článek X
Zánik Společnosti

O zániku Společnosti rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Zároveň rozhodne o finančním vypořádání majetku Společnosti.

Článek XI
Závěrečné stanovení

Statut a změny v něm nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou.

Stanovy Společnosti přátel Afriky si můžete také stáhnout ve formátu MS Word (velikost 46.5 kB)


Pro Společnost přátel Afriky vytvořil Petr Dovičín www.woodstock.wz.cz
W3CXHTML 1.0 Strict W3CCSS 2.0